Cocina Saitra práctica y familiar abierta al salón en una arquitectura singular en la Ruta Peratallada. Diseño de Corbí cuines i banys
U N A   C O C I N A    A B I E R T A    F A M I L I A R    C O N    G R A N    A L M A C E N A J E    E N    U N   E D I F I C I O    M E D I E V A L